இயற்கையை மதிப்போம், கானக உயிரினங்களை காப்போம், காட்டுயிர்கள் அழிவுக்குள்ளாவதை தடுப்போம் !

Aug 23, 2010

Tiger-(Panthera Tigris)

புலி, இயற்கை சமநிலை கருவி, அழகான, கம்பீரமான,இன்று அழிவின் உச்சத்தில் இருக்கும் விலங்கு. 
Face Book -post 1

Face Book- post 2

FACE BOOK- POST 4

Face book -Post 3

Face Book - Post 5