இயற்கையை மதிப்போம், கானக உயிரினங்களை காப்போம், காட்டுயிர்கள் அழிவுக்குள்ளாவதை தடுப்போம் !

Aug 23, 2010

'எங்களையும் வாழ விடுங்கள் என்று கேட்பதைப் போல் பார்க்கும் அதன் கண்களை பாருங்கள்', புலி நமக்கு எதிரி இல்லை -நாம் தான் புலிக்கு எதிரி .

Face Book -post 1

Face Book- post 2

FACE BOOK- POST 4

Face book -Post 3

Face Book - Post 5